(0513) 622 986 info@dwkbv.nl

CNC-frezer Jirki Hendricks (ROC van Amsterdam) (links op de foto), Lasser Bart Willems (ROC Nijmegen) (rechts), CAD-tekenaar Joost Meijer (ROC…

Generated by Feedzy